تعویض محصول با عیوب تکراری

اگر مشتری مراجعات مکرر با یک عیب تکراری داشته باشد که ناشی از ایراد فنی محصول (شامل نرم افزاری نمی شود) باشد، گارانتی پردیس رایان دیبا، محصول را با کالای مشابه دیگری که شرایط کالای مشتری را داشته باشد تعویض می کند.
مدت زمان گارانتی
مدت زمان گارانتی قطعات مختلف در کارت گارانتی مشخص شده است و مشتریان گرامی هنگام خرید کالا حتما باید به این تاریخ دقت نمایند.
پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی
بعد از اتمام گارانتی محصول، پردیس رایان دیبا بسته به نوع محصول، خود را موظف به پشتیبانی و تامین قطعه به صورت خارج از گارانتی می داند. البته در شرایطی که قطعه قابل تهیه باشد و مشتریان گرامی با هزینه موافقت نمایند.
دیرکرد در تعیین تکلیف
با توجه به اینکه برخی دستگاه ها برای تعمیر نیاز به قطعه دارند، پردیس رایان دیبا خود را موظف می داند طی ۳۰ روز کاری تامین قطعه نماید. اگر در این بازه نتواند تامین قطعه نماید به میزان مازاد بر این مدت به تاریخ گارانتی محصول می افزاید.
آسیب دیدگی دستگاه
اگر کالای مشتری در زمانی که نزد شرکت می باشد دچار آسیب دیدگی فنی یا فیزیکی شود، گارانتی پردیس رایان دیبا خود را متعهد می داند که قطعه آسیب دیده را بدون هزینه تعویض نماید و اگر قطعه موجود نبود دستگاه برای مشتری تعویض خواهد شد.
ضمانت قطعات تعویض شده
قطعات تعویض شده در خارج از دوره ضمانت به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و اطمینان خاطر شرکت از قطعه مصرف شده به مدت ۶ ماه برای مشتری تضمین تعمیر یا تعویض می گردد.