فرم نظرسنجی مشتران

تماس با ما
نام و نام خانوادگی:(الزامی)
میزان رضای شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر بود؟(الزامی)
میزان رضای شما از هزینه و تخمین مدت زمانه ارائه خدمات چقدر بود؟(الزامی)
میزان رضای شما از نحوه برخورد کارکنان و همکاران چقدر بود؟(الزامی)
میزان رضای شما از روند ارئه خدمات و سرعت آن چقدر بود؟(الزامی)